Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

(ďalej aj ako „VOP“)

 1. Všeobecné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvné vzťahy uzatvorené na internetovom portály www.fajnclub.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je úprava práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (objednávateľa) na strane druhej.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 • Definícia pojmov

Predávajúcim a rovnako tak prevádzkovateľom internetového obchodu www.fajnclub.sk je E.E.GROUP, spol. s.r.o. so sídlom  Ambroseho 7, 851 02 Bratislava IČO: 31319751. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava  I oddiel Sro , vl. č. 2441/B. DIČ: IČ DPH: kontaktné údaje: Mgr. Lucia Eckerová 0902 500 592

Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

Spotrebiteľ – pri podomovom a zásielkovom predaji sa ním rozumie fyzická osoba, ktorá tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Poukážka na služby– rozumie sa ňou poukaz na využitie služby poskytovanej predávajúcim (napr. prenájom airsoft ihriska, squashového kurtu a iné).

Darčeková poukážka – je poukaz umožňujúci jeho majiteľovi objednať si tovar alebo služby poskytované predávajúcim, pričom od výslednej sumy sa odpočíta hodnota darčekovej poukážky.

 3 . Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1.    Pri kúpe tovaru klikne kupujúci myšou na tlačidlo s nápisom „Kúpiť“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa bude môcť rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplní pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. V prípade akceptácie objednávky  dostanete kupujúci spätné potvrdenie o akceptácii objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol. Na uvedenú e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 

2. Pri kúpe tovaru sú možné nasledovné platby: 

 • Dobierka – platba pri preberaní zásielky na pošte alebo priamo kuriérovi 
 • Prevod na účet – po prijatí objednávky pošle predávajúci kupujúcemu email s potrebnými údajmi na bezhotovostný prevod.
 • platobné karty – po vytvorení objednávky je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadá potrebné údaje. 
 • medzibankový prevod 

3.  V prípade, že kupujúci po uzatvorení kúpnej zmluvy nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške ako aj nákladov poštového a balného. 

4. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci a to aj tie náklady spojené s vrátením tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený a úplný v stave primeranom dobe používania.  V prípade, že spotrebiteľ vráti tovar predávajúcemu bez pôvodných ochranných prvkov, napr. s odstráneným alebo poškodeným bezpečnostným kódom, takéto poškodenie tovaru považujú zmluvné strany za závažné poškodenie tovaru a kupujúci nemá nárok na vrátanie ceny tovaru.

5.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 7ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaj a to z dôvodov:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy uvedeného v prílohe č.3 k VOP spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

9.     Po potvrdení objednávky má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo určenej týmito VOP a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

10. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odstúpil od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

4. Dodacie podmienky

1.        Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim spôsobom uvedeným v objednávke, kde si kupujúci vyberie z uvedených možností. 

2.        Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3.        Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške (dojednanie o výhrade vlastníctva).

4.        Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5.       Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. 

6          Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7.        Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

IV. Kúpna cena, platby, zobrazenie produktu

1.        Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Balné je zdarma pri všetkých typoch dopravy, aj pri akejkoľvek sume nákupu.

2.        Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3. Fotografie sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočného výrobku nakoľko si výrobcovia vyhradzujú právo na inovácie výrobkov. Iné vyhotovenie výrobku v porovnaní s jeho fotografickým zobrazením nie je dôvodom na reklamáciu vád tovaru.

V. Záruka, reklamácie

1.        Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a služieb, ktoré sa vyskytnú v čase dodania tovaru alebo poskytnutia služieb alebo v záručnej lehote. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2.        Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku, predávajúci dobierky nepreberá. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. ich predávajúci na požiadanie oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

3.        Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania..  

4.        Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu. 

5. Výsledkom reklamácie môže byť:

 • oprava tovaru
 • výmena tovaru
 • vrátenie kúpnej ceny
 • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
 • zamietnutie reklamácie tovaru s odôvodnením

6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.

VI.  zľavové kupóny, darčekové poukážky  a poukážky na služby

 1. V prípade, že zľavový kupón, darčeková poukážka alebo poukážka na službu bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
 2. Podmienky uplatnenia zľavy sú uvedené buď priamo pri zľave alebo je u zľavy uvedený odkaz na miesto na webovej stránke, kde sú pravidlá zľavy rozpísané.
 3. Každú zľavu, darčekovú poukážku alebo poukážku na službu je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. 
 4. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
 5. Zľavový kupón, darčekovú poukážku ako aj poukážku na službu možno uplatniť len do termínu na nich vyznačenom, po tomto dátume zaniká právo z nich vyplývajúce. Zákazník dostane na email kód poukážky na služby, ktorým sa preukáže priamo v  športovom centre Fajnclub pri využití služieb, ktoré si objednal. Poukážka je platná 6 mesiacov odo dňa zakúpenia. Pokiaľ je objednaných viac služieb, je ju možné využiť na viackrát.
 6. Poukážku na službu je povinný kupujúci uplatniť u predávajúceho tak, že si na jej základe telefonicky alebo mailom rezervuje službu (napr. prenájom squashového kurtu a iné). Ak napriek rezervácii služby kupujúci túto službu nevyužije, nemá nárok na ďalšie uplatnenie poukážky na službu. V prípade, ak sa nevyužije služba v čase dohodnutej rezervácie a ani 15 minút od času rezervácie (ďalej ako čakacia doba), predávajúci je oprávnený poskytnúť službu inému záujemcovi (kupujúcemu), nakoľko sa má za to, že majiteľ poukážky na službu túto službu nevyužije. V prípade, ak majiteľ poukážky na službu vykonal rezerváciu a bude meškať, je povinný mailom alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu do uplynutia čakacej doby svoje meškanie, v takom prípade nie je predávajúci oprávnený poskytnúť službu inému v čase rezervovanom majiteľom poukážky na službu. 
 7. Kupujúci je oprávnený zrušiť už realizovanú rezerváciu najneskôr 5 hodín pred rezervovaným termínom služby u predávajúceho.
 8. Kupujúci je povinný písomne (postačuje aj meilom) reklamovať vady poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od poskytnutia služieb. Predávajúci vybavuje reklamácie na kvalitu poskytnutých služieb najneskôr do 7 dní, v zložitých prípadoch do 30 dní a to písomne (stačí aj meilom na meilovú adresu kupujúceho).

  9. Pri využití služieb airsoftovej strelnice sa vyžaduje podpísanie reverzu v znení uvedenom v prílohe č. 1 k týmto VOP. Pred predložením podpísaného reverzu nie je osoba oprávnená začať s používaním airsoftovej strelnice a takéto porušenie povinností je dôvodom na jej okamžité ukončenie poskytovania služieb, rovnako tak je dôvodom na okamžité ukončenie poskytovania služieb airsoftovej strelnice, ak osoba ohrozuje zdravie svoje alebo inej osoby, poškodzuje majetok, nerešpektuje uložené pokyny alebo nerešpektuje ponaučenie, alebo ak sa ukončí dozor zodpovednej osoby.

VII. Ochrana súkromia

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.         Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 3.        Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.fajnclub.sk
 • Prevádzkovateľ internetových stránok www.fajnclub.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. 

2.        Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 

3.        Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

4.         Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy. Pri elektronickej komunikácii sa nevyžaduje podpis dokumentu zaručeným elektronickým podpisom.